Papież Franciszek   
Tekst or?dzia Ojca ?wi?tego przed ?wiatowymi Dniami M?odzie?y
Dodano dnia 22.07.2016 20:57
Drodzy Bracia i Siostry!

 

Bliski jest ju? trzydziesty pierwszy ?wiatowy Dzie? M?odzie?y, który wzywa mnie na spotkanie m?odych z ca?ego ?wiata, zwo?anych do Krakowa. Daje mi on tak?e pomy?ln? okazj?, by spotka? umi?owany naród polski. Wszystko odbywa? si? b?dzie pod znakiem Mi?osierdzia, w tym Roku Jubileuszowym, a tak?e we wdzi?cznej i pobo?nej pami?ci o ?w. Janie Pawle II, który by? twórc? ?wiatowych Dni M?odzie?y i zarazem przewodnikiem narodu polskiego w jego niedawnej historycznej drodze ku wolno?ci.

 

Drodzy m?odzi Polacy, wiem, ?e od dawna przygotowujecie, przede wszystkim przez modlitw?, wielkie spotkanie w Krakowie. Z serca wam dzi?kuj? za wszystko co robicie oraz za mi?o??, z jak? to czynicie; ju? teraz obejmuj? was i b?ogos?awi?.

 

Drodzy m?odzi ze wszystkich stron Europy, Afryki, Ameryki, Azji i Oceanii! B?ogos?awi? równie? wasze kraje, wasze pragnienia i wasze kroki do Krakowa, aby by?y pielgrzymk? wiary i braterstwa. Niech Pan Jezus da wam ?ask? do?wiadczenia w sobie samych Jego s?ów: „B?ogos?awieni mi?osierni, albowiem oni mi?osierdzia dost?pi?" (Mt 5,7).

 

Bardzo pragn? si? z wami spotka?, aby da? ?wiatu nowy znak harmonii, mozaik? ró?nych twarzy, wielu ras, j?zyków, ludów i kultur, wszystkich jednak zjednoczonych w imi? Jezusa, który jest Obliczem Mi?osierdzia.

 

A teraz zwracam si? do was, drodzy synowie i córki narodu polskiego! Czuj?, ?e przybycie do was jest wielkim darem od Pana, bo jeste?cie narodem, który w swoich dziejach pokona? wiele do?wiadcze?, tak?e bardzo ci??kich i poszed? naprzód z moc? wiary, wspierany macierzy?sk? r?k? Maryi Dziewicy. Jestem przekonany, ?e pielgrzymka do sanktuarium w Cz?stochowie b?dzie dla mnie zanurzeniem w tej wypróbowanej wierze, które przyniesie mi wiele dobra. Dzi?kuj? wam za modlitwy, którymi przygotowujecie moj? wizyt?. Dzi?kuj? biskupom i kap?anom, zakonnikom i zakonnicom, wiernym ?wieckim, a zw?aszcza rodzinom, którym symbolicznie przynosz? adhortacj? apostolsk? „Amoris laetitia". Moralne i duchowe „zdrowie" narodu wida? po rodzinach. Dlatego ?w. Janowi Paw?owi II tak bardzo zale?a?o na narzeczonych, m?odych ma??e?stwach i rodzinach. Id?cie dalej t? drog?!

 

Drodzy bracia i siostry, przesy?am wam to or?dzie jako zadatek mojej mi?o?ci. Trwajmy zjednoczeni na modlitwie. I do zobaczenia w Polsce!

 

Otwierany 3645 razy Źródło: stacja7.pl/
Ocena   
  Zarejestruj / zaloguj się, aby oceniać
Komentarze   
Do tej pory nikt nie komentował
Twój komentarz   


Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła