Papież Franciszek   
Przemówienie Ojca ?wi?tego na zako?czenie Drogi Krzy?owej. Kraków-B?onia, 29 lipca 2016 r.
Dodano dnia 31.07.2016 08:15
Przemówienie Ojca ?wi?tego na zako?czenie Drogi Krzy?owej. Kraków-B?onia, 29 lipca 2016 r.

 

„By?em g?odny, a dali?cie Mi je??;
By?em spragniony, a dali?cie Mi pi?;
By?em przybyszem, a przyj?li?cie Mnie;
By?em nagi, a przyodziali?cie Mnie;
By?em chory, a odwiedzili?cie Mnie,
By?em w wi?zieniu, a przyszli?cie do Mnie"
(Mt 25, 35-36).

 

Te s?owa Jezusa wychodz? naprzeciw pytaniu, które cz?sto rozbrzmiewa w naszych umys?ach i sercach: „Gdzie jest Bóg?". Gdzie jest Bóg, je?li na ?wiecie istnieje z?o, je?li s? ludzie g?odni, spragnieni, bezdomni, wygna?cy, uchod?cy? Gdzie jest Bóg, gdy niewinni ludzie umieraj? z powodu przemocy, terroryzmu, wojen? Gdzie jest Bóg, kiedy bezlitosne choroby zrywaj? wi?zy ?ycia i mi?o?ci? Albo, gdy dzieci s? wyzyskiwane, poni?ane i kiedy tak?e one cierpi? z powodu powa?nych patologii? Gdzie jest Bóg w obliczu niepokoju w?tpi?cych i dusz strapionych? Istniej? takie pytania, na które nie ma ?adnych ludzkich odpowiedzi. Mo?emy tylko spojrze? na Jezusa i Jego pyta?. A odpowied? Jezusa jest nast?puj?ca: „Bóg jest w nich", Jezus jest w nich, cierpi w nich, g??boko uto?samiony z ka?dym z nich. Jest On tak zjednoczony z nimi, z nimi, ?e tworzy niemal „jedno cia?o".

 

Sam Jezus postanowi? uto?sami? si? z tymi naszymi bra?mi i siostrami do?wiadczanymi bólem i niepokojem, godz?c si? przej?? drog? cierpienia ku Kalwarii. Umieraj?c na krzy?u, powierza si? On w r?ce Ojca i niesie na sobie i w sobie, z ofiarn? mi?o?ci?, rany fizyczne, moralne i duchowe ca?ej ludzko?ci. Obejmuj?c drzewo krzy?a, Jezus obejmuje nago?? i g?ód, pragnienie i samotno??, cierpienie i ?mier? m??czyzn i kobiet wszystkich czasów. Tego wieczoru Jezus i my wraz z Nim, obejmujemy ze szczególn? mi?o?ci? naszych syryjskich braci, którzy uciekli przed wojn?. Witamy ich z bratersk? mi?o?ci? i sympati?.

 

Przemierzaj?c Drog? Krzy?ow? Jezusa, odkryli?my na nowo znaczenie upodobnienia si? do Niego, przez 14 uczynków mi?osierdzia. Pomagaj? nam one otworzy? si? na Bo?e mi?osierdzie, prosi? o ?ask? zrozumienia, ?e bez mi?osierdzia cz?owiek nic nie mo?e uczyni?; bez mi?osierdzia ja, ty, my wszyscy nic nie mo?emy uczyni?. Spójrzmy najpierw na siedem uczynków mi?osierdzia co do cia?a: g?odnych nakarmi?, spragnionych napoi?, nagich przyodzia?, podró?nych w domu przyj??, wi??niów pociesza?, chorych nawiedza?, grzeba? umar?ych. Darmo otrzymali?my, darmo dawajmy. Jeste?my powo?ani, aby s?u?y? Jezusowi ukrzy?owanemu w ka?dej osobie zepchni?tej na margines, by dotkn?? Jego b?ogos?awionego cia?a w cz?owieku wykluczonym, g?odnym, spragnionym, nagim, uwi?zionym, chorym, bezrobotnym, prze?ladowanym, uchod?cy, imigrancie. Tam znajdziemy naszego Boga, tam mo?emy dotyka? Pana. Sam Jezus nam to powiedzia?, wyja?niaj?c, na podstawie jakiego „protoko?u" b?dziemy s?dzeni: za ka?dym razem, gdy to uczynili?my najmniejszemu z naszych braci, Jemu to uczynili?my (por. Mt 25, 31-46).

 

Za uczynkami mi?osierdzia co do cia?a id? uczynki mi?osierdzia co do duszy: w?tpi?cym dobrze radzi?, nieumiej?tnych poucza?, grzesz?cych upomina?, strapionych pociesza?, urazy ch?tnie darowa?, krzywdy cierpliwie znosi?, modli? si? za ?ywych i umar?ych. W przyj?ciu osoby usuni?tej na margines, która zosta?a zraniona na ciele i w przyj?ciu grzesznika zranionego na duszy, stawk? jest nasza wiarygodno?? jako chrze?cijan. W przyj?ciu osoby usuni?tej na margines, która zosta?a zraniona na ciele i w przyj?ciu grzesznika zranionego na duszy, stawk? jest nasza wiarygodno?? jako chrze?cijan. Nie w ideach.

 

Dzi? ludzko?? potrzebuje m??czyzn i kobiet, a szczególnie ludzi m?odych, takich jak wy, którzy nie chc? prze?ywa? swojego ?ycia po?owicznie, m?odych gotowych po?wi?ci? swoje ?ycie w bezinteresownej s?u?bie braciom najubo?szym i najs?abszym, na wzór Chrystusa, który odda? si? ca?kowicie dla naszego zbawienia. W obliczu z?a, cierpienia, grzechu, dla ucznia Jezusa jedyn? mo?liw? odpowiedzi? jest dar z siebie, a nawet dar w?asnego ?ycia, na wzór Chrystusa; to jest postawa s?u?by. Je?li kto?, kto nazywa siebie chrze?cijaninem, nie ?yje, aby s?u?y?, s?u?y tylko, aby ?y?, nie nadaje si? do ?ycia. Swoim ?yciem zapiera si? Jezusa Chrystusa.

 

Dzisiejszego wieczoru, drodzy m?odzi, Pan ponownie zaprasza was, by?cie stawali si? aktywnymi bohaterami s?u?by; pragnie was uczyni? konkretn? odpowiedzi? na potrzeby i cierpienia ludzko?ci; chce, aby?cie byli znakiem Jego mi?osiernej mi?o?ci dla naszych czasów! Aby wype?ni? t? misj?, wskazuje On wam drog? osobistego zaanga?owania i po?wi?cenia samych siebie: jest to Droga Krzy?owa. Droga Krzy?owa jest drog? szcz??cia pój?cia za Chrystusem a? do ko?ca, w cz?sto dramatycznych okoliczno?ciach ?ycia codziennego; jest to droga, która nie boi si? niepowodze?, marginalizacji lub samotno?ci, poniewa? wype?nia serce cz?owieka pe?ni? Jezusa. Droga Krzy?owa jest drog? ?ycia i stylu Boga, któr? ??Jezus prowadzi tak?e po?ród ?cie?ek spo?ecze?stwa czasami podzielonego, niesprawiedliwego i skorumpowanego.

 

Droga Krzy?owa nie jest drog? sadomasochistyczn?, jest jedyn?, która zwyci??a grzech, z?o i ?mier?, poniewa? doprowadza do promiennego ?wiat?a zmartwychwstania Chrystusa, otwieraj?c horyzonty ?ycia nowego i pe?nego. Jest to droga nadziei i przysz?o?ci. Kto ni? pod??a z hojno?ci? i wiar?, daje ludzko?ci nadziej? i przysz?o??. Kto ni? pod??a z hojno?ci? i wiar? sieje nadziej?. Chcia?bym, aby?cie byli siewcami nadziei,

Drodzy m?odzi, w ów Wielki Pi?tek wielu uczniów powróci?o smutnych do swoich domów, inni woleli pój?? do domów na wsi, aby zapomnie? o krzy?u. Pytam was: ale dajcie odpowied? w ciszy swojego serca: jak dzi? wieczorem chcecie powróci? do waszych domów, do waszych miejsc zakwaterowania, do waszych namiotów? Jak chcecie powróci? dzi? wieczorem, by spotka? si? z samymi sob?? ?wiat patrzy na nas. Do ka?dego z was nale?y odpowiedzie? na wyzwanie tego pytania.

Otwierany 4760 razy
Ocena   
  Zarejestruj / zaloguj się, aby oceniać
Komentarze   
Do tej pory nikt nie komentował
Twój komentarz   


Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła