Niedzielne kazanie   
XVIII Niedziela Zwyk?a, rok C 31 lipca 2016 r.
Dodano dnia 31.07.2016 08:11
XVIII Niedziela Zwyk?a, rok C
31 lipca 2016 r.

Koh 1,2; 2,21-23;Kol 3,1-5.9-11; ?k 12,13-21
______________________________________

S?owo z dzisiejszej niedzieli, jakby na nie nie spojrze?, obraca si? wokó? jednego wspólnego tematu: jaki sens ma ludzkie ?ycie?
Kohelet rozpoczyna swoj? ksi?g? od s?owa „marno??", które cz?sto powtarza. Wiemy, ?e nasze ?ycie, zw?aszcza w ludzkich planach i pragnieniach, jest kruche. ?wiadomo?? doczesno?ci obj?tej faktem ?mierci powoduje, ?e jeszcze bardziej powinni?my dba? o to, aby s?abe i krótkie ?ycie ziemskie znajdowa?o swoje dope?nienie w odniesieniu do celu wiecznego. Inne te? pytanie zwi?zane z krucho?ci? naszego ?ycia, jest nast?puj?ce: czy kto? po nas b?dzie potrafi? kontynuowa? rozpocz?te przez nas dobro?
Rozwa?aj?c s?owa dzisiejszej Ewangelii, mo?emy przygl?da? si? postawie cz?owieka, który ma poczucie niesprawiedliwego podzia?u rodzinnego maj?tku wobec starszego brata. W jego osobie widzimy kogo?, kto próbuje walczy? o sens swojego ?ycia. Ten cz?owiek przychodzi z poczuciem swojej krzywdy do Jezusa i prosi o interwencj?.
?ukasz bardzo dobrze komponuje ten fragment ukazuj?c nam anonimow? posta?, bo w tym m?odszym bracie mo?emy zauwa?y? swoj? osob? i prze?ywane krzywdy mniejszych lub wi?kszych ludzkich niesprawiedliwo?ci. Jezus bardzo powa?nie traktuje problem ewangelicznego bohatera. I tak samo powa?nie b?dzie traktowa? nasze problemy, je?li z nimi b?dziemy przychodzili do Niego.
Tak, jak ewangeliczna posta?, cz?owiek maj?cy poczucie krzywdy i my nieraz szukamy wsparcia, argumentów, ludzkich autorytetów, by przeforsowa? swój os?d i w?asn? tez? sprawiedliwo?ci. W ten sposób nadajemy ludzkim sprawom znacznie wi?kszy wymiar, ni? one naprawd? maj?, bo s? cz?sto jedynie ?rodkiem, który pomaga nam lepiej realizowa? g??bszy sens naszego ?ycia.
Patrz?c na cz?owieka zwracaj?cego si? z pro?b? o interwencj? do Jezusa, wida?, ?e warto?? ekonomiczna, spadek jest dla niego priorytetem. Biedak nie zauwa?a, ?e w jaki? sposób, ju? wcze?niej, nie wiadomo dlaczego, czy jedynie przez spadek, zosta?y zachwiane wi?zi braterskie. Ten cz?owiek nie pyta, jak naprawi? swoj? wi?? ze starszym bratem, który z jakiego? powodu obra?ony, obecnie nie ma zamiaru dzieli? si? maj?tkiem?
My te? cz?sto wykorzystujemy autorytety: profesorów, ksi??y, psychologów, doradców itd. by mie? potwierdzenie sensowno?ci naszego pogl?du, nie zwracaj?c uwagi, ?e ten czy inny problem zacz?? si? ju? znacznie wcze?niej i wynika mo?e z innych sytuacji, nieporozumie?, czy zranie?. 
W przypowie?ci o bogaczu, Jezus, chcia? te? podkre?li?, jak cz?sto nieprawid?owe jest ludzkie my?lenie wzgl?dem spraw materialnych i niestety jak?e cz?sto prowadzi do ludzkich dramatów. Najbardziej porusza mnie w tym fragmencie fakt, ?e ten cz?owiek zamkn?? si? w ?wiecie materialnym, dóbr, przyjemno?ci i szukania przysz?o?ci w wygodzie i zabezpieczeniu finansowym. Dodatkowo, jakby wszystko co ju? posiada? ??cznie z planami na przysz?o??, przypisywa? tylko sobie.
To cz?owiek bez imienia, bez ?ony, dzieci, przyjació?. Dobra nie s? wykorzystywane, by dzieli? si? i wzrasta? z innymi lud?mi. Ten cz?owiek sam zamkn?? si? w wi?zieniu materialnym i hedonistycznym. Dla niego przysz?o?? ma wymiar dalszego rozbudowywania spichlerzy (mo?e tylko dla tych budowli potrzebny jest mu drugi cz?owiek), odpoczywania, picia i jedzenia.
Kiedy Jezus w t? scen? wprowadza wymiar duchowy, wieczny: Jeszcze tej nocy za??daj? twojej duszy od Ciebie. Okazuje si?, ?e jego bogactwem, w które w?o?y? ca?e swoje si?y i dusz?, to s? rzeczy i sprawy materialne. Wa?ne, ?e Jezus podkre?la w swoich s?owach: „za??daj? twojej duszy od Ciebie". Czyli przestrzeni? wa?no?ci i warto?ci ludzkiego sensu ?ycia jest jego w?asna dusza, któr? ka?dy z nas przez lata ziemskiego ?ycia kszta?tuje.
Ile w naszym ?yciu zabiegania o rzeczy materialne, tytu?y, znaczenie, jak du?o przenikni?ci jeste?my zazdro?ci? o sprawy materialne, tytu?y u innych? Czy dbamy i odpowiednio kszta?tujemy swoj? dusz?? Czy przypadkiem jej nie przyt?aczamy tym, co do wymiaru duchowego wcale nie nale?y?
Ca?y ten temat w sprawie sensowno?ci ludzkiego ?ycia znajdujemy w drugim czytaniu, w Li?cie ?w. Paw?a do Kolosan, w s?owach: Je?li?cie razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa si? Chrystus zasiadaj?cy po prawicy Boga... Zmartwychwstanie Chrystusa, nasz osobisty chrzest i ka?dy przyjmowany godnie z sakramentów pozwala, by narodzi? si? w nas nowy cz?owiek, wyzwolony od wszelkiego ba?wochwalstwa, równie? materialnego, a umiej?cy dba? i docenia? to, co jest duchowe w doczesno?ci i w ?yciu przysz?ym.

ks. Leszek Skali?ski SDS

Otwierany 2216 razy Źródło: katolik.pl Autor: ks. Leszek Skali?ski SDS
Ocena   
  Zarejestruj / zaloguj się, aby oceniać
Komentarze   
Do tej pory nikt nie komentował
Twój komentarz   


Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła