Grupy i wspólnoty   
Legion Maryi
Dodano dnia 27.02.2008 12:00

Istota
Legionu Maryi


„Udzielamy specjalnego błogosławieństwa wspaniałemu i świętemu dziełu-Legionowi Maryi. Nazwa tego dzieła mówi sama za siebie. Obraz Maryi Niepokalanej na jego sztandarach świadczy o wzniosłych i świętych rzeczach.
Błogosławiona dziewica jest Matką Zbawiciela, a także Matką nas wszystkich. Ona współdziałała w dziele naszego Zbawienia, gdyż stała się Matką naszą pod krzyżem".

Tymi słowami Ojciec Św. Pius XI udzielił błogosławieństwa Legionowi Maryi.

 

 

Nazwa i pochodzenie:

Legion Maryi bierze swą nazwę od legionów rzymskich, gdyż ma być tak jak one armią niepokonaną, ale armią Maryi, której sukcesy będą zależały od niezłomnego ducha legionistów. Legion ten ma pomagać Maryi w doprowadzeniu wszystkich dusz do Chrystusa przez Maryję. Założycielem Legionu Maryi był Irlandczyk Frank Duff {1889 - 1980}, geniusz apostolatu świeckich - tak określa tę postać kard. Leon Suenens.
Legion Maryi powstał w 1921roku 44 lata przed ogłoszeniem Soborowego dekretu o Apostolstwie Świeckich. Mając za cel służbę drugiemu człowiekowi w duchu i z gorliwością Maryi szybko przekroczył granicę Irlandii. Obecnie zrzesza ponad milion członków pomocniczych w wielu krajach świata.
W Polsce próby tworzenia grup Legionu Maryi były podejmowane już w 1948 roku. Jednak dopiero na początku lat osiemdziesiątych, na życzenia Ojca Świętego Jana Pawła II ruch ten wznowił swą działalność. Istnieje obecnie w wielu diecezjach w Polsce. Główne ośrodki Legionu Maryi to Warszawa, Lublin, Katowice i Zamość.

 

Cel:

Legion Maryi jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich pod duchowym przewodnictwem kapłana. W tym określeniu są zawarte najważniejsze założenia działalności:

§ Członkami Legionu Maryi są ludzie świeccy; oni w swym życiu, i działalności wśród innych świeckich realizują Chrystusowy nakaz „głoszenia ewangelii wszelkiemu stworzeniu"; włączając się w prace Kościoła dają wyraz temu iż Kościół to nie tylko hierarchia lecz wszyscy wierni

§ Celem Legionu Maryi jest uwielbienie Boga i uświęcenie jego członków przez modlitwę i czynną pracę apostolską.

§ System Legionu jest oparty na wewnętrznej dyscyplinie jego członków rozumiejących stawiane im wymagania

§ Formacji w duchu legionowej świętości służą cotygodniowe spotkania obejmujące m.in. modlitwę różańcową i naukę opiekuna duchowego.; zalecane jest uczestnictwo w Eucharystii i modlitwa brewiarzowa; coroczne rekolekcje pogłębiają życie wewnętrzne Legionu Maryi.

 

Patronka i wzór pobożności

Patronką Legionu jest Maryja Niepokalana. Legioniści są zachęcani do praktykowania Prawdziwego Nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny według wskazań św. Ludwika marii Grignion de Montfort.
Legion opiera się na zawierzeniu Maryi, na naśladowaniu Jej pokory, troskliwości i pełnej poświęcenia miłości, a zwłaszcza Jej wiary. Odzwierciedlają to słowa Jana Pawła II skierowane do legionistów włoskich w 1982 roku: „zamiarem waszym jest oddawać usługi każdej osobie, która jest obrazem Chrystusa, w duchu i z troskliwością Maryi".
Legioniści szerzą cześć Maryi Niepokalanej, Pośredniczki Wszelkich Łask. W tym celu posługują się między innymi Cudownym Medalikiem Najświętszej Maryi Panny rozpowszechniając go w różnych środowiskach.

 

Członkostwo

Członkiem Legionu Maryi może być każdy katolik prowadzący życie chrześcijańskie, który z miłości do Maryi gotowy jest wypełniać obowiązki wynikające z przynależności do Legionu. Istnieją dwa rodzaje członkostwa:

członkowie aktywni służą pomocą kapłanowi w pracy duszpasterskiej podejmując pracę apostolską przydzieloną im na cotygodniowych spotkaniach; grupa legionowa członków czynnych tzw. prezydium dorosłych, młodzieży lub dzieci liczy do 15 osób.

członkowie pomocniczy wspomagają Legion swą codzienną modlitwą; uczestniczą także w specjalnie dla nich organizowanych comiesięcznych spotkaniach.

 

Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza,
Piękna jak księżyc, jaśniejsza jak słońce,
Groźna jak zbrojne zastępy? (Pnp. 6, 10)
A Dziewicy było na imię Maryja (Łk. 1, 27)
Legion Maryi! Co za znakomita nazwa! (PiusXI)

 

 

LEGIO MARIE
POŚREDNICZKI ŁASK
przy parafii Św. Józefa w Łęcznej

Kierownictwo duchowe:
ks. Stefan Misa


Spotkania członków czynnych: wtorki godz. 19.00

Spotkania członków wspierających - każdy pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 19.00


Początki powstania naszej grupy datują się na wrzesień 1988 roku w parafii św. Marii Magdaleny. Wraz z powstaniem parafii św. Józefa dokonał się podział pierwotnej grupy według przynależności terytorialnej. Legion był pierwszą grupą która służyła pomocą i wspierała oraz nadal wspiera kapłanów w trudach budowy nowego kościoła. W nowej parafii założył 27 Kółek Żywego Różańca. Otacza ich opieka i czuwa nad ich funkcjonowaniem a w razie potrzeby uzupełnia brakujących członków. Służy pomocą w organizowaniu pracy duszpasterskiej w parafii.
Legion jest grupą otwartą dla wszystkich chętnych pragnących pogłębić swoja wiarę i duchowość poprzez zawierzenie i służbę Maryi. Oprócz spotkań modlitewnych w parafii Legion organizuje dla członków wspierających i sympatyków spotkania okolicznościowe- opłatek, jajko, ognisko.
Raz w roku w m-cu wrześniu legioniści z całej Polski spotykają się u stóp M.B. Częstochowskiej dziękując i prosząc o Jej błogosławieństwo dla swojej pracy.
W grupie jest miejsce dla każdej osoby która pragnie doświadczyć bycia we wspólnocie.

 

Prezydium Legionu Maryi pw. Matki Bożej Pośredniczki Łask złożyło do Rady Wyższej L.M. roczne sprawozdanie za okres 01.07.2015r - 31.08.2016r
Kierownik duchowy - ks. Stefan Misa
Prezydent - Danuta Kot
V-ce prezydent - Szalast Krystyna
Sekretarz - Pęk Marianna
Skarbnik - Pitek Krystyna
Liczba członków aktywnych - 9 osób { w okresie sprawozdawczym 2 siostyr przeszły do Prezydium przy parafii Św .M .Magdaleny w Łęcznej}
Liczba członków wspierających - 32 osoby
Poniżej prezentujemy niektóre prace wykonane przez Prezydium.
1. Zorganizowano pielgrzymki autokarowe do :
- Częstochowa - Kalwaria Zebrzydowska
- Wąwolnica - Kazimierz Dolny
- Radecznica - Sanktuarium Św. Antoniego
- Lublin - musical „ Życie Maryi"
- Wytyczno - święto Prezydium
2. Apostolat modlitwy:
- założenie trzech Margarytek za kapłanów
- prowadzenie Różańca Świętego w intencji Ojczyzny /79razy/
- prowadzenie Różańca Świętego przy zmarłych /27razy/
- zamówiono 20 Mszy Świętych w racji imienin i urodzin sióstr i podopiecznych
3. Apostolat czynu:
- apostolat uliczny z folderami o 5-ciu sobotach miesiąca - rozdano 50szt różańca z tajemniczkami z prośba o modlitwę Ojczyznę
- apostolat uliczny z Cudownym Medalikiem - rozdano 260 medalików
- przygotowano plakaty i proporzec o Bożym Miłosierdziu i poprowadzono Koronkę do Bożego Miłosierdzia w dniu 28 września 2015r na ulicach miasta.
- podjęto dwa razy 9-cio dniowy post w intencji nowych powołań do Legionu oraz o zdrowie dla siostry legionowej
- na odwiedziny podopiecznych poświęcono 210 godzin
- prowadzenie i wystrój gablotki legionowej - artykuły zmieniano 30 razy
- przyjęcie pielgrzymów w ramach Światowych Dni Młodzieży do trzech domów
- przygotowano dwa posiłki dla ministanrtów w okresie ferii zimowych.

„ Pracy jest dużo a robotników mało"
                               

                                                                   siostra Danuta Kot

 

 

„...Idąc za Nią, nie schodzisz na manowce,
modląc się do Niej nie wpadasz w rozpacz,
myśląc o Niej, nie błądzisz...,
za Jej łaską - dochodzisz..."
św.Bernard

 

Otwierany 17052 razy


Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła