Grupy i wspólnoty   
Koło Parafialne Caritas
Dodano dnia 27.02.2008 12:01
Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana w 1989 roku. Odwołuje się tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Posiada własną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego. Caritas Polska koordynuje pracę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich a także migrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.

Początki działalności Caritas w Polsce to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy. Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Caritas utworzyła profesjonalne placówki opiekuńczo-wychowawcze: Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice dziennego pobytu dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp.

W ciągu 16 lat swego istnienia Caritas w Polsce przygotowała i wdrożyła kilka programów ukierunkowanych zarówno na pomoc krajową (organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Kromka Chleba, Program Skrzydła) i zagraniczną (Adopcja na odległość).

Caritas Polska jak też poszczególne Caritas diecezjalne zostały powołane w pewnym bardzo konkretnym celu. Ewangeliczne wezwanie do miłości bliźniego ma swoje szczegółowe przełożenie i wypełnienie w działalności charytatywnej Kościoła. Pomoc drugiemu człowiekowi, zwłaszcza biednemu staje się głównym celem Caritas. Szczegółowe cele jakie stawia sobie instytucja kościelna jaką jest Caritas określa Statut. Rozdział II w całości poświęcony jest celom i zadaniom Caritas. Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Do zadań Caritas należy:
- krzewienie i ożywianie miłości chrześcijańskiej wobec jednostek i grup społecznych - systematyczna i metodyczna formacja charytatywna osób duchownych i świeckich także wolontariatu
- analiza przyczyn ludzkiej biedy i patologii społecznych, zakresu ich występowania, programów i środków do ich usuwania
- organizowanie działalności charytatywno - opiekuńczej,
- systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów
- organizowanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Polski i poza jej granicami, także we współpracy z organami administracji publicznej.
Te same cele stawia sobie Caritas Archidiecezji Lubelskiej, poszerzając o dodatkowe szczegółowe i właściwe sobie cele oraz sposoby ich realizowania. Chcąc dotrzeć do większej rzeszy potrzebujących Caritas Archidiecezjalna statutowo uprawniona jest do wydawania biuletynu, czasopism i książek. Może też prowadzić zakłady dla sierot, osób upośledzonych fizycznie oraz osób potrzebujących pomocy. Możliwe jest również prowadzenie szpitali i zakładów leczniczych oraz aptek. Jednym z ważnych celów jest również organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa, prowadzenie żłobków, ochronek, burs i przedszkoli. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży będących w trudnych warunkach. Cele te stawiane sobie przez Caritas Archidiecezji realizowane są w sposób praktyczny w codziennej pracy wszystkich członków Caritas. Nie pozostają one tylko wzniosłym i pięknym zapisem statutowym ale są urzeczywistniane w konkretnym działaniu.

Parafialny Zespół „Caritas" przy parafii Św. Józefa istnieje od 5 lat. W zespole działa kilku wolontariuszy. Zespołem kieruje z urzędu Ksiądz Proboszcz.

1. Zadania Zespołu Parafialnego „Caritas":

a) organizowanie pomocy w obrębie parafii, a także poza parafią, dla rodzin wielodzietnych, rozbitych, o bardzo niskich dochodach, a także tych, których dotknęły zdarzenia losowe (choroba, śmierć bliskich),

b) rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy.

2. Parafialny Zespół współpracuje z duszpasterzami, katechetami, grupami parafialnymi, MOPS-em, pedagogiem szkolnym oraz zbierającymi datki na budowę Naszej Świątyni.

3. Rodzaje pomocy:

a) rozprowadzanie żywności z UE wśród potrzebujących,

b) obiady dla dzieci w szkole,

c) akcje świąteczne (np. paczki św. Mikołaja, zbiórka i rozprowadzanie żywności w Wielką Sobotę),

d) dofinansowanie do opłacania rachunków,

e) zakup leków, produktów żywnościowych.

4. Środki pozyskiwane są poprzez:

a) zysk ze sprzedaży zniczy, świec, chlebków, gromnic, itp.,

b) zbiórki do puszek,

c) kiermasz ciast.

 

Otwierany 16049 razy


Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła