Grupy i wspólnoty   
Bractwo Świętego Józefa
Dodano dnia 27.02.2008 12:05

Krótka historia Bractwa

Bractwo św. Józefa, założone przez Opata Bernarda Rosę powstało 19 marca w 1669 roku w Krzeszowie. Szybko zyskało popularność nie tylko na Śląsku, ale w całej Europie. Głównym celem krzeszowskiego Bractwa było: szerzenie czci Boga Wszechmogącego oraz wysławianie świętych imion: Jezusa, Maryi Dziewicy i św. Józefa, troska o rozszerzenie katolickiej wiary, upraszanie błogosławieństwa Bożego oraz jedności i pokoju dla Ojczyzny. Członkowie Bractwa zobowiązali się do niesienia sobie pomocy i okazywania uczynków miłosierdzia wobec wszystkich będących w potrzebie. Szczególnie też zabiegali, przez wstawiennictwo św. Józefa, o łaskę dobrej i szczęśliwej śmierci. Każdy członek zobowiązany był do odmawiania codziennej modlitwy do św. Józefa, spełniania uczynków miłosierdzia wobec biednych i chorych. Działalnością Bractwa kierował zarząd, który wybierano każdego roku. Składał się on z protektora, rektora, prorektora oraz 12 asystentów, 12 konsultorów i dwóch zakrystianów. Bractwo, według jego założyciela, pogłębiało i aktywizowało chrześcijańskie życie poprzez działalność religijną, oświatową, wychowawczą i charytatywną.

 

Z chwilą podjęcia decyzji o utworzeniu nowej parafii na Osiedlu Samsonowicza i przyjęciu za patrona św. Józefa pojawiła się idea powołania Bractwa św. Józefa. Ks. prob. Parafii macierzystej Janusz Rzeźnik w pielgrzymce do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu wraz z ks. Prał. Józefem Szczypą podjął starania o zaproszenie istniejącego i dobrze działającego już Bractwa św. Józefa w Nisku. Bractwo z Niska odpowiedziało bardzo serdecznie i na poświęceniu kamienia węgielnego pojawił się generał Bractwa P. Zygmunt Wojciechowski i dwóch senatorów. Tak rozpoczęła się współpraca, która zaowocowała podjęciem decyzji o powołaniu do życia Bractwa św. Józefa w Łęcznej przy nowopowstającym kościele św. Józefa.

Po kontaktach telefonicznych i wstępnych ustaleniach do Niska wybrał się ks. Proboszcz i odpowiedzialny za budowę nowego kościoła ks. Piotr Jastrzębski wraz z panami deklarującymi wolę przystąpienia do tej formacji. W czasie tego spotkania podjęto wstępne prace zmierzające do urzędowego powołania Bractwa, przyjęto istniejący Statut, zatwierdzony przez Bpa sandomierskiego i ogłoszono nabór do Bractwa. Ustalono także dzień spotkań: piątek po 19 dniu miesiąca.

Opiekunem Duchowym Bractwa został ks. Piotr Jastrzębski, pierwszym generałem Bractwa został wybrany P. Tomasz Turowicz, a skarbnikiem P. Waldemar Bąbolewski. Prace formacyjne zostały rozpoczęte poprzez systematyczne uczestnictwo w Nowennie do św. Józefa w każdy piątek i podejmowane inicjatywy wspierania prac przy wznoszeniu nowej świątyni. Bracia ochotnie starali się wspierać prace pomocnicze przy budowanym domu parafialnym, nowym sanktuarium św. Józefa. Z nadzieją więc można przypatrywać się tej zbożnej inicjatywie duszpasterskiej.

W tym stanie Bractwo zastało dzień ogłoszenia powstania Parafii św. Józefa 30 czerwca 2002 roku, a odbyło się to podczas wieczornej Mszy św. celebrowanej przez ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego. Wraz z powstaniem parafii nowym opiekunem duchowym został proboszcz powołanej parafii ks. Stefan Misa. Jednym z pierwszych postanowień było zapraszanie parafian do wzięcia udziału w pracach Bractwa. Po wstępnych doświadczeniach zadaniem Bractwa stała się pomoc w pracach pomocniczych przy budowie najpierw świątyni, a później domu parafialnego.

W związku z nowymi wyzwaniami wybrano nowego Generała Bractwa, którym w głosowaniu tajnym został P. Leszek Boczkowski. Podjął on starania, aby zaprojektować stroje i herb Bractwa. Zostały przygotowane dwa projekty przez samego Generała i przez skarbnika P. Waldemara Bąbelewskiego. Podczas spotkania Bractwa został wybrany projekt przygotowany przez P. Leszka Boczkowskiego. Zaprojektowany strój wyraża z jednej strony gotowość służby dla wspólnoty parafialnej jak św. Józef służył św. Rodzinie. Dzięki zabiegom Generała została przygotowana aukcja obrazów na rzecz budowy świątyni, podarowanych przez artystów-przyjaciół nowopowstałej parafii.

W trakcie zmian dokonujących się w ojczyźnie nastąpiła także zmiana w Bractwie, tymczasowym Generałem został P. Mieczysław Pawłowski, a obecnie jest nim P. Józef Golan. Sekretarzem Bractwa został wybrany P. Mieczysław Jadwiżuk, zaś skarbnikiem P. Stanisław Jagaczewski. Obecnie Bractwo przygotowało salę w domu parafialnym na spotkania comiesięczne, ale także dla dobra parafii. Kontynuowane są prace nad statutem Bractwa dostosowanym do naszej rzeczywistości.

Warto dodać, że oprócz pomocy przy budowie materialnej Bractwo czynnie uczestniczy w tworzeniu wspólnoty parafialnej poprzez zgłębianie osobowości św. Józefa i służbę podczas uroczystości liturgicznych sprawowanych w parafii. Ostatnio inicjatywą Generała został ufundowany sztandar Bractwa, które zostało wsparte w jego zakupie przez społeczność naszego środowiska. Z tej okazji Bractwo ufundowało organy elektroniczne dla kościoła.

Swoim przykładem Bractwo stara się przekazać duchowość św. Józefa w codzienności troszcząc się także o tych, którzy doświadczają trudności materialnych związanych z bezrobociem i chorobą.

Spotkania Bractwa odbywają się w każdy piątek po 19 dniu miesiąca, są one otwarte dla wszystkich chętnych, najpierw na Nowennie do św. Józefa, Mszy św. ku czci naszego patrona, a następnie spotkanie formacyjne w sali Bractwa, na które zawsze serdecznie zapraszamy naszych parafian, panów gotowych wzrastać w tym doświadczeniu wiary.

" Józefie ratuj nas, w życiu, w śmierci, w każdy czas "


 

Otwierany 38859 razy


Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła