Codziennik   
Patron dnia
Dodano dnia 27.02.2008 12:06

30 lipca
?wi?ty Piotr Chryzolog, biskup i doktor Ko?cio?a

 

 

 

Zobacz tak?e:
• B?ogos?awieni m?czennicy z zakonu bonifratrów

 

 

?wi?ty Piotr Chryzolog
Piotr urodzi? si? oko?o 380 r. w miasteczku Imola. Wychowa? go i do stanu duchownego przyj?? biskup tego miasta, Korneliusz. Potem uczyni? go swoim wikariuszem generalnym. Oko?o roku 426 Piotr zosta? wyniesiony do godno?ci metropolity Rawenny, wówczas stolicy Zachodniego Cesarstwa. By? doradc? cesarzowej Galli Placydii oraz jej synów. Na jego kazania przychodzi? ca?y dwór cesarski. Jako biskup stolicy cesarskiej mia? du?y wp?yw na kierunek rz?dów cesarzy. Do niego udawali si? duchowni dygnitarze w ró?nych potrzebach, by po?redniczy? mi?dzy nimi a dworem cesarskim. W?ród nich by? tak?e Eutyches, który prosi? Piotra o poparcie dla swych b??dów o jednej (a nie - jak naucza? Ko?ció? - dwóch) naturze Pana Jezusa. Zachowa? si? list Piotra z napomnieniem do upartego mnicha, aby trzyma? si? nauki Ko?cio?a. Budowniczy ko?cio?ów, gorliwy duszpasterz i wybitny kaznodzieja.

Wyg?aszane mowy zjedna?y mu przydomek "Z?otousty" - po grecku "Chryzolog". W ten sposób Ko?ció? zachodni chcia? podkre?li?, ?e jak Wschód mia? swojego Jana Z?otoustego (+ 407), tak Zachód ma swojego Piotra Z?otoustego. Wprawdzie daleko Piotrowi do s?awy, jakiej za?ywa? tak za ?ycia, jak i po ?mierci na Wschodzie ?w. Jan Z?otousty, za to liczb? zostawionych kaza? Piotr imponuje. Oko?o 715 r. zebra? je wszystkie biskup Feliks w liczbie 376. Do najg?o?niejszych nale?a?o kazanie o zabawach i swawolnych ta?cach. Ze wzgl?du na te kazania papie? Benedykt XIII w 1729 r. zaliczy? Piotra Chryzologa do grona doktorów Ko?cio?a.
Piotr zmar? 31 lipca 450 r. Jest patronem diecezji i miasta Imoli.

Otwierany 15148 razy Źródło: ILG Autor: Micha? Gryczy?ski


Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła