SPRAGNIONYCH NAPOIĆ
Dodano dnia 21.07.2016 06:38
„By?em spragniony, a dali?cie Mi pi?". (Mt 25,35)
W naszym klimacie nie mamy zbyt wielu okazji do spe?niania tego uczynku mi?osierdzia. Nie oznacza to jednak, ?e ten problem nas nie dotyczy? Ka?dy z nas mo?e spotka? cz?owieka spragnionego i nale?y mu pomóc bez wzgl?du na to czy b?dzie to bliski czy nieznany, mi?y czy te?, w naszym mniemaniu, wrogi cz?owiek. Spragnionego w?drowca mo?emy spotka? na pielgrzymce, wycieczce, w upalny dzie? w poci?gu.
Gdy wydarzy si? jaka? katastrofa, powód?, trz?sienie ziemi, zawsze w pierwszej kolejno?ci potrzebna jest woda i inne napoje. Mo?emy wtedy udzieli? pomocy za po?rednictwem ró?nych organizacji humanitarnych.
Na Ziemi w zastraszaj?cym tempie kurczy si? ilo?? wody zdatnej do picia. Oko?o 884 milionów ludzi nie ma dost?pu do bezpiecznych ?róde? wody, g?ównie w Azji i Afryce. Ka?dego dnia oko?o 4000 dzieci umiera z powodu chorób zwi?zanych z niedostatkiem wody pitnej. Za po?rednictwem Caritas Polska i innych akcji humanitarnych mo?na wspomóc budow? studni, uruchamianie stacji uzdatniania wody.
W Polsce równie? wyst?puje niedobór dobrej wody. Wi?kszo?? wód jest tak zanieczyszczona, ?e z trudem spe?nia normy jako?ci. Aby przysz?ym pokoleniom zapewni? mo?liwo?? zaspokojenia pragnienia i ?ycie na ziemi konieczne jest podj?cie dzia?a? ekologicznych. Cz?sto bezmy?lnie marnujemy wod?, zanieczyszczamy wylewaj?c do ?cieków chemikalia, za?miecaj?c i zanieczyszczaj?c rzeki i strumienie. Uwa?am, ?e lekcewa?enie ochrony ?rodowiska i zasobów wodnych nale?y traktowa? jako z?o moralne uczynione bli?nim.
Woda to znak ?ycia. Dziel?c si? wod?, dzielimy si? ?yciem. Czy pami?tam o tym? Kiedy ostatni raz zdarzy?o mi si? poda? symboliczn? szklank? wody spragnionemu cz?owiekowi ? Bli?niemu ? „Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego ?e nale?ycie do Chrystusa, zaprawd?, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody". (Mk 9,41)
Otwierany 1235 razy Źródło: parafiatd.archidiecezja.katowice.pl/
Ocena   
  Zarejestruj / zaloguj się, aby oceniać
Komentarze   
Do tej pory nikt nie komentował
Twój komentarz   


Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła