NAGICH PRZYODZIAĆ
Dodano dnia 18.08.2016 09:00
„Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie" (Mt 25,36).
Nagi to ubogi. „Ubogich zawsze b?dziecie mie? u siebie" - mówi? Pan Jezus. Najprostszym wype?nieniem tego uczynku mi?osierdzia jest oddawanie swoich niepotrzebnych, a jeszcze nie zniszczonych ubra? w czasie zbiórek organizowanych przez parafialne zespo?y charytatywne lub do kontenerów firmy „Wtórpol" ze Skar?yska Kamiennej. Nie wszyscy wiedz?, ?e od kilku lat firma ta ju? nie rozdziela zgromadzonej odzie?y pomi?dzy potrzebuj?cych, ale zasila sklepy z u?ywan? odzie?? w kraju i za granic?, a reszt? przerabia na czy?ciwo do maszyn i inne surowce wtórne.
Od czasu, gdy istniej? sklepu z u?ywan? odzie??, nawet najubo?si maj? gdzie si? zaopatrzy? i mog? zaspokoi? swoje najbardziej pal?ce potrzeby. Niestety z przykro?ci? mo?na zaobserwowa?, ?e w naszym kraju jest coraz wi?cej tych, którzy maj? problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb materialnych. Wed?ug szacunków, problem ubóstwa mo?e dotyczy? w Polsce nawet 13 mln osób. Niskie pensje, niepewne miejsca pracy oraz niekorzystne formy zatrudniania powoduj?, ?e do ubogich cz?sto zalicza si? równie? osoby pracuj?ce.
Ka?dy na miar? swoich mo?liwo?ci powinien pomaga?. Musimy nauczy? si?, na co dzie? dostrzega? potrzeby innych. Najcz??ciej jednak nie pomagamy indywidualnym, konkretnym osobom, lecz przekazujemy pieni?dze czy dar za po?rednictwem ró?nych instytucji. Coraz wi?cej osób przekazuje 1 % swojego podatku ró?nym fundacjom i organizacjom charytatywnym. Dla wielu sprawdzon? organizacj? jest Caritas Polska i w?a?nie za jej po?rednictwem pomagaj? ubogim.
Najcz??ciej przekazywane s? ubrania po dzieciach i wnukach dalszej rodzinie i znajomym. Nale?y jednak pami?ta? o tym, ?e nie chodzi o uspokojenie sumienia poprzez "dawanie tego, co nam zbywa", czy sprz?tanie w?asnych szaf, lecz o uczynek mi?osierdzia, o dostrze?enie Jezusa w drugim cz?owieku. Idea pomocy zmierza do dzielenia si? tym, co ma warto??.
„Kto ma dwa ubrania, niech podzieli si? z tym, który nie ma" (?k 3,11).
Z informacji w mediach wynika, ?e bardzo mobilizujemy si? w sytuacjach kataklizmów, kl?sk ?ywio?owych, powodzi, po?arów w kraju i za granic?. Organizowane akcje s? wówczas nag?a?niane w prasie i telewizji i wiele osób bierze w nich udzia?.
Na co dzie? w nat?oku bie??cych spraw nie zawsze pami?tamy, ?e w wielu rejonach ?wiata ludzie ?yj? w skrajnej n?dzy. Mo?emy im pomóc za po?rednictwem misjonarzy, Caritas oraz innych organizacji udzielaj?cych pomocy.
Czy rozgl?dam si? w otoczeniu i zauwa?am osoby potrzebuj?ce wsparcia? Kiedy ostatnio udzieli?am pomocy potrzebuj?cemu?
Otwierany 1157 razy Źródło: parafiatd.archidiecezja.katowice.pl/
Ocena   
  Zarejestruj / zaloguj się, aby oceniać
Komentarze   
Do tej pory nikt nie komentował
Twój komentarz   


Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła